Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny w PoznaniuZakład Higieny Katedry Medycyny Społecznej
UMP POZNAŃSTRONA GŁÓWNA >> KONFERENCJE

Obchody jubileuszu służb sanitarnych - Teatr Palladium w Warszawie
Informacje
Materiały

Konferencja w Bydgoszczy - Państwowa Inspekcja Sanitarna w trosce o zdrowie osób podróżujących
Informacje
Materiały

Ważniejsze konferencje, których współautorem był Zakład Higieny

 • OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA PT. .PROBLEMY HIGIENY I EPIDEMIOLOGII U PROGU XXI WIEKU., która odbyła się w dniach 6-8 czerwca 2001 r. w Kiekrzu k/Poznania pod honorowym patronatem Wojewody Wielkopolskiego i Rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Konferencja ta była zorganizowana przez: Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Oddział Terenowy w Poznaniu Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej, Zakład Higieny Instytutu Medycyny Społecznej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu
 • Zakład był współorganizatorem (wraz z mgr. inż. Krzysztofem Fiklewiczem . Okręgowym Inspektorem Pracy w Poznaniu) SEMINARIUM PT. ZAGROŻENIA ZAWODOWE W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ., które odbyło się w dniu 05.12.2001 r. w Poznaniu.
 • MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA .DNI MEDYCYNY SPOŁECZNEJ . POZNAŃ 2003. zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Higienicznego oraz Katedrę Medycyny Społecznej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pod Honorowym Patronatem Ministra Zdrowia dra med. Leszka Sikorskiego oraz J. M. Rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dra hab. Grzegorza H. Bręborowicza, które odbyły się w Poznaniu w dniach 25-27 września 2003 r.

Odbywające się corocznie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego mają już w Polsce ugruntowaną pozycję. Od kilkudziesięciu lat spotyka się na nich coraz większa liczba uczestników.
W roku 2002 w Szczyrku było ich około 250. W roku 2003 w Poznaniu liczba uczestników była rekordowa blisko 350. Odbyły się one w dniach 25-27 września 2003 r. pod hasłem "Między profilaktyką a medycyną kliniczną". Ich oficjalna nazwa to: Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Poznań 2003 pod Honorowym Patronatem Ministra Zdrowia dr. med. Leszka Sikorskiego i J.M. Rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr. hab. Grzegorza H. Bręborowicza.
Uczestnikami byli głównie naukowcy teoretycy z zakresu szerokich dziedzin medycyny, jakimi są medycyna społeczna i zdrowie publiczne oraz menadżerowie opieki zdrowotnej decydenci. Zakres tematyczny Sympozjum był bardzo szeroki, o czym świadczą tematy sesji naukowych. Były one następujące:

 • 1. Z HISTORII HIGIENY I MEDYCYNY SPOŁECZNEJ. 
 • 2. ETYCZNE I FILOZOFICZNE ASPEKTY MEDYCYNY. 
 • 3. SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ (polityka zdrowotna, zarządzanie w opiece zdrowotnej, finansowanie opieki zdrowotnej, kasy chorych).
 • 4. JAKOŚĆ OPIEKI ZDROWOTNEJ (jakość usług medycznych, ocena intensywności pracy lekarzy, komunikowanie się z pacjentem, opinie pacjentów o opiece zdrowotnej, satysfakcja pacjentów).
 • 5. INICJATYWY OBYWATELSKIE NA RZECZ ZDROWIA PUBLICZNEGO (działalność wolontariuszy i grup samopomocowych pacjentów, organizacje pozarządowe).
 • 6. DZIAŁALNOŚĆ APTEK. FARMAKOEKONOMIKA.
 • 7. PROBLEMY EDUKACJI W ZAWODACH MEDYCZNYCH (ocena psychologiczna studentów, ocena wiedzy studentów i personelu medycznego, optymalizacja nauczania).
 • 8. MEDYCYNA PRACY (opieka zdrowotna nad pracującymi, zagrożenia zawodowe, choroby zawodowe i ich profilaktyka).
 • 9. ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE I MOŻLIWOŚCI DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH.
 • 10. PROBLEMY WIEKU ROZWOJOWEGO (ocena rozwoju fizycznego, narząd wzroku, próchnica zębów i możliwości profilaktyki, wady postawy, ocena żywienia i stanu odżywienia, zachowania zdrowotne, problemy zdrowotne a środowisko, problemy środowiska szkolnego).
 • 11. STAN ZDROWIA POPULACJI (pomiary stanu zdrowia populacji, przeciętne trwanie życia, analiza zgonów, zdrowotne problemy kobiet, epidemiologia wybranych chorób, choroby układu krążenia i ich profilaktyka, choroby nowotworowe i ich profilaktyka).
 • 12. ŻYWIENIE I OTYŁOŚĆ.
 • 13. STYL ŻYCIA. JAKOŚĆ ŻYCIA.
 • 14. PROMOCJA ZDROWIA.
 • 15. ZDROWIE PSYCHICZNE (tytoń, alkohol, narkotyki, zachowania samobójcze, agresja i przemoc, stres).
 • 16. WYPADKI I URAZY, REHABILITACJA, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ (wypadki i urazy, rehabilitacja w ramach prewencji rentowej ZUS i KRUS, niepełnosprawność jako problem społeczny).
 • 17. ORZECZNICTWO SĄDOWO-LEKARSKIE.
 • 18. PROBLEMY SPOŁECZNE STOMATOLOGII.

Było mnóstwo ciekawych wystąpień. Na przykład: prof. Jacka Juszczyka .Zakażenia nieodłączny problem medycyny., dr. Marka Grabowskiego zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego SARS - nowa choroba zakaźna., prof. Zygmunta Stęplewskiego .Stres a zdrowie., prof. Henryka Kirschnera .Dylematy ochrony zdrowia potrzeby i możliwości., prof. Leona Drobnika .Odpowiedzialność za rozwój i ochronę osoby.
Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego i zarazem Komitetu Naukowego Sympozjum był dr hab. med. Jerzy T. Marcinkowski kierownik Katedry Medycyny Społecznej AM w Poznaniu. Jego zastępcą w Komitecie Organizacyjnym była bardzo przedsiębiorcza dr Aneta Klimberg. Organizatorami Sympozjum byli: Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddział Poznański, Katedra Medycyny Społecznej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Oddział Wojewódzki w Poznaniu przy współpracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Centrali w Warszawie oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrali w Warszawie.
Ze słowem wstępnym do uczestników Sympozjum wystąpili: w imieniu Ministra Zdrowia zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Marek Grabowski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Stanisław Mikołajczak, w imieniu Wojewody Wielkopolskiego Lekarz Wojewódzki dr Jerzy Skoracki oraz prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego i Konsultant Krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego prof. dr hab. Leszek Wdowia z Lublina.
Komitet Organizacyjny napotkał na duże trudności finansowe z powodu narastających trudności w pozyskaniu sponsorów. Z tych powodów bardzo trudno jest obecnie organizować konferencje naukowe. Tym większa jest wdzięczność Organizatorów za pomoc ze strony tych sponsorów, którzy nie zawiedli. Tymi sponsorami byli: Główny Sponsor Sympozjum GlaxoSmithKline a następnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, PZU Życie S.A.. Polpharma, Kasa Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych, DGA oraz dobrze znane codziennych zakupów .Dar Natury., .Nestle., .Terravita. i .Jelp.. Mecenasem-Sponsorem była Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, która . dzięki decyzji J. M. Rektora prof. Grzegorza Bręborowicza . dofinansuje wydanie pełnych tekstów referatów w wydawanym przez tą Uczelnię .Nowinach Lekarskich.. Warto przypomnieć, że .Nowiny Lekarskie. ukazały się po raz pierwszy w 1889 roku . było to wówczas pierwsze czasopismo lekarzy regionu wielkopolskiego, docierające do wszystkich trzech zaborów, a także daleko poza granice Polski przedrozbiorowej.

Kongerencja

III Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego pod Honorowym Patronatem Ministra Zdrowia dra med. Leszka Sikorskiego oraz J. M. Rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dra hab. Grzegorza H. Bręborowicza "Dylematy i problemy orzecznictwa lekarskiego u progu wejścia Polski do Unii Europejskiej", która odbyła się w dniach 06-08 czerwca 2004 r. w Tarnowie.

Kongerencja

Międzynarodowe Sympozjum "Szanse pomocy dla uzależnionych w zawodach medycznych" pod patronatem J.M. Rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. Grzegorza H. Bręborowicza, które odbyło się w dniach 02 - 03 grudzień 2004 r. w Poznaniu.

Kongerencja

Głos zabrał Prof. AM Jerzy Marcinkowski

Kongerencja

W środku mgr Barbara Olejniczak asystent Zakładu Higieny


IV OGÓLNOPOLSKIE DNI ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO POZNAŃ 2005

W dniach 16 - 18 czerwiec 2005 r. odbyło się w Collegium Anatomicum Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pod Honorowym Patronatem J. M. Rektora prof. dra hab. Grzegorza H. Bręborowicza IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Dni Orzecznictwa Lekarskiego Poznań 2005 pod hasłem "Dylematy i problemy orzecznictwa lekarskiego". Organizatorami Sympozjum były: Zakład Higieny Katedry Medycyny Społecznej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego - Zarząd Główny w Warszawie.

Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego była dr Aneta Klimberg z Zakładu Higieny; pomagał Jej dr med. Czesław Żaba z Zakładu Medycyny Sądowej. Należy podkreślić, że nie było potrzeby powoływania większego niż dwuosobowy Komitetu Organizacyjnego, gdyż w podanym wyżej składzie jest zaprawiony i całkowicie wydolny w organizowaniu konferencji. Podczas trwania Sympozjum Komitetowi Organizacyjnemu pomagali: dr Ewa Ulatowska-Szostak, dr med. Iga Żarnowska, p. Lidia Pawlaczyk, dr Maria Stachowska i jej córka Dagny Stachowska.

Okazało się, że Komitet Organizacyjny w sposób bardzo sprawny zorganizował Sympozjum dla blisko 300 uczestników z całej Polski, głównie lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, biegłych sądowych, lekarzy orzekających dla towarzystw ubezpieczeniowych (m.in. PZU, Warta, Allianz). Komitet Naukowy stanowili: prof. AM dr hab. Jerzy T. Marcinkowski, prof. dr hab. Zygmunt Przybylski i prof. UR z dr hab. Anna Wilmowska-Pietruszyńska. Słowa wstępne do uczestników wygłosili: Wojewoda Wielkopolski p. Andrzej Nowakowski, prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu p. Michał Laskowski, prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej prof. Jerzy Sowiński, przewodnicząca Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych p. Eugenia Tymieniecka, prorektor Akademii Medycznej w Poznaniu prof. Andrzej Obrębowski.

W sesji plenarnej referaty wygłosili: prof. Józefina Hrynkiewicz (Uniwersytet Warszawski) "Społeczny i statystyczny obraz niepełnosprawności w Polsce", dr hab. Jarosław Berent (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) "Rola biegłych z zakresu medycyny sądowej w opiniowaniu dla potrzeb sądów i instytucji ubezpieczeniowych", sędzia Sądu Najwyższego Teresa Romer "Rola biegłych lekarzy sądowych w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych", sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu Anna Czapracka "Opinia biegłego lekarza w postępowaniu przed sądami ubezpieczeń społecznych", prof. Anna Wilmowska-Pietruszyńska (Uniwersytet Rzeszowski) "Rola orzecznictwa lekarskiego i rehabilitacji w ramach prewencji rentowej w ubezpieczeniu społecznym". Kolejne sesje naukowe dotyczyły takich zagadnień, jak: orzecznictwo lekarskie dla potrzeb towarzystw ubezpieczeniowych, działalność okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej i okręgowych sądów lekarskich izb lekarskich, orzecznictwo lekarskie w sprawach rentowych ZUS i KRUS, opiniowanie biegłych lekarzy w postępowaniu cywilnym i karnym i varia.

Streszczenia wszystkich referatów będą opublikowane w nr 84 "Problemów Higieny". Pełne teksty wystąpień były zamieszczane w "Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii". Ponieważ Sympozjum spotkało się z dużym zainteresowaniem Komitet Naukowy zamierza zorganizować kolejne w przyszłym roku, najprawdopodobniej również w Naszej Uczelni.

Na zakończenie warto skonstatować, że tradycje zajmowania się orzecznictwem lekarskim przez pracowników Zakładu Higieny sięgają czasów przedwojennych. Mianowicie dr Franciszek Witaszek starszy asystent Zakładu Higieny Uniwersytetu Poznańskiego wydał w 1935 roku (Drukarnia Spółdzielni Wydawniczej UZS w Poznaniu nakładem autora) "Zarys orzecznictwa inwalidzkiego" ze wstępem prof. Pawła Gantkowskiego Naczelnego Lekarza Ubezpieczalni Krajowej w Poznaniu, kierownika Zakładu Higieny, prezesa pierwszej polskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu i wiceprezesa Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie. Dr Franciszek Witaszek  lekarz mikrobiolog, higienista to znana postać historyczna związana z ruchem oporu podczas II Wojny Światowej, występująca w szeregu opracowaniach. Urodził się 08.11.1908 r. w Śmiglu. Od 1931 r. był pracownikiem Zakładu Higieny i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Poznańskiego. W latach 1940-1942 był szefem Związku Odwetu Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej Okręgu Poznań. Z jego inicjatywy zorganizowano na terenie Poznania 6 tajnych laboratoriów, w których produkowano m.in. bomby termiczne. Grupa dra Witaszka prowadziła też działalność dywersyjno-sabotażową i wywiadowczą. Dr Franciszek Witaszek został aresztowany przez gestapo 25.04.1942; po ośmiomiesięcznych torturach w śledztwie został powieszony wraz z 28 swoimi współtowarzyszami w Forcie VII w Poznaniu w dniu 08.01.1943 r. Marcinkowski J. T., Gogolewska M., Zarzycki A. (red.): Stulecie Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Działalność Oddziału Poznańskiego 1925-1998. Tradycja i Współczesność, Problemy Higieny nr 56, 1998 r.

Komitet Organizacyjny i Komitet Naukowy Sympozjum: od lewej: prof. dr hab. Zygmunt Przybylski, dr Aneta Klimberg, prof. UR z Anna Wilmowska-Pietruszyńska, prof. AM dr hab. Jerzy T. Marcinkowski

2006
„Dni Medycyny Społecznej – Poznań 2006” zorganizowane przez Zakład Higieny Katedry Medycyny Społecznej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, pod Honorowym Patronatem Ministra Zdrowia prof. Zbigniewa Religi oraz J. M. Rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dra hab. Grzegorza H. Bręborowicza, które odbyły się w Poznaniu w dniach 21-23 września 2006 r. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: dr n. biol. Aneta Klimberg. Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. Jerzy T. Marcinkowski
2006
Zakład Higieny był współorganizatorem (wespół z mgr. inż. Krzysztofem Fiklewiczem – Okręgowym Inspektorem Pracy w Poznaniu) cyklu wykładów nt. profilaktyki przeciążeń narządów ruchu dla pielęgniarek i położnych oraz kadry kierowniczej marketów.
2006
Zakład Higieny był współorganizatorem (wespół z prof. dr hab. Elżbietą Krajewską-Kułak) II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, która odbyła się w dniach 7-10 grudzień 2006 r. w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.
2006
Zakład Higieny był współorganizatorem (wespół z prof. dr hab. Andrzejem Szkaradkiewiczem) Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod Honorowym Patronatem prof. dr hab. Grzegorza H. Bręborowicza – Rektora AM w Poznaniu: „Współczesne problemy higieny szpitalnej”, która odbyła się dnia 15 grudnia 2006 r. w Poznaniu.
2007
Zakład Higieny był współorganizatorem Konferencji Naukowej „Zakażenia w zakładach opieki zdrowotnej” (Oddział Gorzowski PTH i Oddział Poznański PTH), 22.11.2007 r., Gorzów Wlkp.
2007
Zakład Higieny był współorganizatorem EIPEN International Conference „Learning Together to Work Together”, która odbyła się w Krakowie w dniach 12-14 wrzesień 2007 r. Wespół z prof. Emilią Kolarzyk – kierownikiem Zakładu Higieny i Ekologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zredagowaliśmy materiały pokonferencyjne, które w językach angielskim i polskim zostały opublikowane w kwartalniku „Problemy Higieny i Epidemiologii”. Miało to duże znaczenie dla interprofessional education, gdyż w Konferencji uczestniczyły osoby z krajów członkowskich EIPEN: Anglia, Grecja, Finlandia, Polska, Szwecja, Węgry oraz z innych krajów Unii Europejskiej – łącznie ok. 200 osób. Tematyka tej Konferencji obejmowała interdyscyplinarność i interprofesjonalność na poziomie: kształcenia studentów, prac naukowo-badawczych, współpracy między placówkami akademickimi i pozauczelnianymi. „Book of abstracts” została przygotowywana w King's College w Londynie, a wydawana poprzez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2008
Zakład Higieny oraz I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Higieniczne – Oddział Poznański, Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza Politechniki Poznańskiej, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu oraz Komisja Medycyny Okołooperacyjnej Wydziału Lekarskiego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk byli organizatorami Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod Honorowym Patronatem Prof. dr hab. n. med. Grzegorza H. Bręborowicza JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu „Zanieczyszczenia środowiska sal operacyjnych anestetykami wziewnymi – problem zdrowotny i ekologiczny”, Poznań 17.06.2008 r.
2008
Zakład Higieny był współorganizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod Honorowym Patronatem prof. dr hab. Jacka Wysockiego, Sierosław k/Poznania 28-30.11.2008 r. „Integracja środowisk medycyny manualnej ze środowiskami medycyny klasycznej”. Inicjatywa przekazania środowisku medycyny klasycznej informacji o dorobku terapii manualnej – z nadzieją na wspólne rozwiązywanie trudnych problemów badawczych i terapeutycznych. Chodziło o to, aby zniknął podział na specjalistów zajmujących się leczeniem chorób narządów ruchu organicznych oraz czynnościowych. Konferencję zorganizowało Polskie Towarzystwo Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym i Zakład Higieny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pod patronatem Ministra Zdrowia Ewy Kopacz i Rektora prof. dr hab. Jacka Wysockiego.
2008
Zakład Higieny (mgr Barbara Purandare) był współorganizatorem (wespół ze Studenckim Towarzystwem Naukowym) i głównym prowadzącym Konferencji Naukowej pod Patronatem Prezydenta Miasta Poznania Pana Ryszarda Grobelnego oraz JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. Jacka Wysockiego „Profilaktyka i diagnostyka FAS (alkoholowego zespołu płodowego)” połączonej z wystawą ciekawych zdjęć związanych z tą problematyką pt. „FAS-cynujące Dzieci”. Konferencja ta odbyła się dnia 22 listopada 2008 r. w Collegium Stomatologicum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
2009
Zakład Higieny był współorganizatorem Międzynarodowego Sympozjum Naukowego „Wpływ alkoholu na rozwój dziecka – obraz kliniczny i problemy diagnostyczne u dzieci z alkoholowym zespołem płodowym (FAS)”, które odbyło się w Poznaniu w dniu 07.09.2009 r. Organizatorami Sympozjum byli: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – PARPA (dyrektor: Krzysztof Brzóska), Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania i Zakład Higieny Katedry Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. To Sympozjum naukowe na temat FAS wpisało się w zainicjowaną przez Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zakład Higieny UMP ogólnopolską kampanię edukacyjną pod hasłem „Ciąża bez alkoholu”. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęła Minister Zdrowia Ewa Kopacz oraz Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny, a patronat naukowy Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. med. Jacek Wysocki oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej prof. dr hab. med. Jan Wilczyński.
2009
Zakład Higieny był współorganizatorem (przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: dr n. biol. Aneta Klimberg, przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. Jerzy T. Marcinkowski) Międzynarodowej Konferencji „Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego – Poznań 2009” organizowanej przez Zakład Higieny Katedry Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, pod Honorowym Patronatem J. M. Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dra hab. Jacka Wysockiego, która odbyła się w Poznaniu w dniach 9-11.09.2009 r.
2009
Zakład Higieny był współorganizatorem (dr n. hum. Andrzej Zarzycki) Konferencji „O zdrowie publiczne – epidemiologiczne w Wielkopolsce – Tradycja i Współczesność 1919-2009”, która odbyła się w Poznaniu dnia 05.11.2009 r. Konferencja była poświęcona jubileuszowi 90-lecia działalności służb sanitarno-epidemiologicznych w Wielkopolsce i 50-leciu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Wielkopolsce. Organizatorami Konferencji była Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Higienicznego oraz Zakład Higieny Katedry Medycyny Społecznej UMP.
2010
Zakład Higieny był współorganizatorem ogólnopolskiej konferencji naukowej integrującej ortopedów klasycznych ze środowiskiem terapeutów manualnych, która odbyła się w dniach 19-20.03.2010 r. w Sierosławiu k/Poznania – pod Honorowym Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. n. med. Jacka Wysockiego. Organizatorami Konferencji było Centrum Terapii Manualnej w Sierosławiu k/Poznania kierowane przez dr n. wf. Andrzeja Rakowskiego oraz Zakład Higieny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Tematem wiodącym Konferencji były „Problemy związane z leczeniem zaburzeń czynności stawu ramiennego i ich następstw”.
2010
XII Konferencja Naukowa zorganizowanej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Chorobą Huntingtona w Polsce i Zakład Higieny Katedry Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (dr n. med. Daniel Zielonka, prof. Jerzy T. Marcinkowski) w dniach 24-25.04.2010 r. w Warszawie. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego była Danuta Lis (prezes Stowarzyszenia). „Formułą” tych cyklicznych konferencji jest to, że spotykają się naukowcy (głównie neurolodzy) z chorymi na chorobę Huntingtona (HD) i członkami ich rodzin oraz opiekunami (głównie ich dziećmi oraz współmałżonkami).
2010
Międzynarodowa Konferencja „Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego – Bydgoszcz 2010” zorganizowana przez Zakład Higieny Katedry Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Higieniczne – Oddział Poznański i Zarząd Główny oraz Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego (dr n. biol. Aneta Klimberg, prof. Jerzy T. Marcinkowski) wraz z Bydgoską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy, która odbyła się w Bydgoszczy w dniach 15-17.09.2010 r.
2010
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Profilaktyka zakażeń szpitalnych”, która odbyła się w dniu 26.10.2010 r. w Poznaniu pod Honorowym Patronatem Rektora UMP prof. dr. hab. Jacka Wysockiego. Konferencja ta została zorganizowana przez Zakład Higieny Katedry Medycyny Społecznej UMP, Polskie Towarzystwo Higieniczne (PTH) – Oddział Poznański i Zarząd Główny w Warszawie (dr n. biol. Aneta Klimberg, prof. Jerzy T. Marcinkowski), Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu oraz Europejski Instytut Miedzi w Brukseli (ECI).
2010
"Międzynarodowa_Konferencja_Naukowo-_Szko">Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Medyczne i społeczne problemy człowieka w różnych okresach życia” zorganizowana przez Instytut Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Zakład Higieny Katedry Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Higieniczne – Oddział Poznański i Zarząd Główny PTH. Konferencja odbyła się 4 listopada 2010 r. w Radomiu pod patronatem Rektora Politechniki Radomskiej prof. dr hab. inż. Mirosława Lufta.
2011
Zakład Higieny był współorganizatorem III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym pod Honorowym Patronatem Minister Zdrowia Ewy Kopacz i J. M. Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Prof. dr hab. n. med. Jacka Wysockiego „Dysfunkcje systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego i ich interakcje z narządem ruchu”, która odbyła się w Sierosławiu k/Poznania w dniach 11-12 marca 2011 r.
2012
Zakład Higieny był współorganizatorem IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym „Poszukiwanie powiązań pomiędzy zaburzeniami czynnościowymi narządów wewnętrznych a narządem ruchu”, która odbyła się w dniach 8-10 marca 2012 r. w Sierosławiu k/Poznania.
2012
Członek Komitetu Naukowego V Konferencji Naukowo-Dydaktycznej zorganizowanej przez Zakład Higieny i Dydaktyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskie Towarzystwo Higieniczne, Mąchocice k/Kielc 04.06.-05.06.2012 r.
2013
Zakład Higieny był współorganizatorem V Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym „Przepuklina jądra miażdżystego, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa ich znaczenie i rozumienie w różnych specjalnościach medycznych”; 7 - 9 marca 2013 r. Sierosław k/Poznania.
2013
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTTMMH „Przepuklina jądra miażdżystego, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa – ich znaczenie i rozumienie w różnych specjalnościach medycznych”
2013
VIII Międzynarodowa Konferencja naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kübler-Ross”
2013
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Wyzwania współczesnej medycyny”
2013
XVI Międzynarodowa Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Choroby Huntingtona „Aktywność zawodowa i codzienna samodzielność w chorobie Huntingtona. XX rocznica przełomu w badaniach”
2013
XVII Zjazd Członków Polskiego Stowarzyszenia Choroby Huntingtona
2013
Polish Investigators Meeting
2014
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa PTTMMH „Interdyscyplinarne oblicze zespołu dna miednicy – uciążliwości jego dysfunkcji w różnych sferach życia. Trudności terapeutyczne i diagnostyczne”
2014
IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kübler -Ross”
2014
XVIII Międzynarodowa Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Choroby Huntingtona „Badania kliniczne i rola czynników środowiskowych w chorobie Huntingtona”
2014
XIX Zjazd Członków Polskiego Stowarzyszenia Choroby Huntingtona i inauguracja Śląskiej Grupy
2014
Polish Investigators Meeting
2015
X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kübler-Ross
2015
VII Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „15 lat Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej”
2015
XX Zjazd Członków Polskiego Stowarzyszenia Choroby Huntingtona
2016
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa PTTMMH „Bóle oraz inne objawy chorobowe odczuwane w obrębie głowy, twarzy, połączenia głowowo-szyjnego - epidemiologia, patogeneza, diagnostyka, terapia”
2016
XXI Międzynarodowa Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Choroby Huntingtona „Współpraca – szansa i konieczność w walce z chorobą”
2017
XXII Międzynarodowa Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Choroby Huntingtona „Choroba Huntingtona – metody leczenia i formy wsparcia w przewlekłej chorobie neurologicznej” i Zjazd Członków Polskiego Stowarzyszenia Choroby Huntingtona
2017
XXIII Międzynarodowa Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Choroby Huntingtona „?????” i Zjazd Członków Polskiego Stowarzyszenia Choroby Huntingtona (kwiecień 2017)

Pobierz szczegółowe zestawienie